Uyghurche Radio - Nijatliq Sadaliri

Qara men hazir ishik aldida turup,ishikni qéqiwatimen. Eger biri awazimni anglap ishikni achsa, uning yénigha kirimen.Men uning bilen u méning bilen bille ghizalinidu.
injil, wehiyler parisi, 3-bap 20-ayet

image

Yaratquchimizning öz kallamda körsetken heqqani bolushning yolining némiligidin herqaysi uyghur qérindashlirimizni xewerdar qilish. Uning insaniyet üchün ata qilghan xushalliq xewirini qedirdan qérindashlirimizgha yetküzüsh. Buning bilen yaratquchimizning heqqani-adil bolghan méhri-muhebbetke tolghan, pak-muqeddes, qudret-hikmetlik, gépidin yanmaydighan Xuda ikenlikini namayan qilip, yaratquchimizning namini ulughlash----Bu bolsimu bizning mana bu piragirammilarni herqaysinglargha teqdim qilishimizdiki mexsitimizdur.

Töwendiki 6 türlük radiyol piragiramimizni diqqitingizge sunmaqchimiz, anglimaqchi bolghan piragirammini tallap bésing.

 1. Heqqani bolushning yoli
 2. Hayat chirighi
 3. ümüt yultuzliri
 4. Ibretlik hikayiler
 5. Rebni medhiyleyli
 6. Alahide piragirammilar
  1. Qurbanliq
  2. Hidayet Nurini Izdesh
  3. Qiyamet Kunining Alamiti

Heqqani bolushning yoli

image

Heqqani bolushning yoli namliq bu piragiramimiz bolsa, yaratquchimizning kalami-tewrat hem injilda xatirlen’gen peyghemberler hem ularning hayat sergüzeshtilirini bayan qilish arqiliq, Xudaning insaniyet üchün achqan hayatliq yoli---heqqani bolushning yolini tonushturidighan piragirammidur.


Nomur Téma
1 Xuda kim?
2 Xudaning körsetmisi bilen yashashning zörüriyiti
3 Xudaning Kalamining bizge yetküzidighan menpeti(1)
4 Xudaning kalamining bizge yetküzidighan menpeti(2)
5 Xudaning kalamining bizge yetküzidighan menpeti(3)
6 Xuda alemni qandaq yaratti?
7 Xudaning insanni yaritishtiki meqsiti
8 Adem ata, Hawa Ana, Éren bagh
9 Sheytanning azdurushi
10 Gunahning Zémin’gha kirishi
11 Gunah hem uning aqiwiti
12 Gunahning bedili_ölüm
13 Xudaning nijatliq pilani(1)
14 Xudaning nijatliq pilani(2)
15 Xudaning nijatliq pilani(3)
16 Qabil bilen Habil
17 Qabilning imansizliqi(1)
18 Qabilning imansizliqi(2)
19 Séyit we uning ewladi(1)
20 Séyit we uning ewladi(2)
21 Noh peyghember
22 Noh peyghember we Topan weqesi(1)
23 Noh peyghember we Topan weqesi(2)
24 Topandin kéyin
25 Xulase
26 Babil munari
27 Ibrahim peyghember(1)
28 Ibrahim Peyghember(2)
29 Ibrahim Peyghember(3)
30 Ibrahim Peyghember(4)
31 Ibrahim Peyghember(5)
32 Ibrahim Peyghember(6)
33 Ibrahim Peyghember(7)
34 Ibrahim Peyghember(8)
35 Ibrahim Peyghember(9)
36 Ibrahim Peyghember(10)
37 Ibrahim Peyghember(11)
38 Esaw
39 Yaqup peyghember(1)
40 Yaqup peyghember(2)
41 Yaqup peyghember(3)
42 Yaqup peyghember(4)
43 Yüsüp peyghember(1)
44 Yüsüp peyghember(2)
45 Yüsüp peyghember(3)
46 Yüsüp peyghember(4)
47 Yüsüp peyghember(5)
48 Yüsüp peyghember(6)
49 Yaqup peyghemberning perzentlirige qilghan axirqi xeyrlik duasi
50 Alemning yaritilishidin xulase
51 Musa peyghember(1)
52 Musa peyghember(2)
53 Musa peyghember(3)
54 Musa peyghember(4)
55 Musa peyghember(5)
56 Musa peyghember(6)
57 Musa peyghember(7)
58 Xudaning misirliqlargha bergen 10 apiti
59 Israilliqlarnng misirdin chiqishi
60 Israilliqlarning Qizil déngizdin ötüshi
61 Xudaning chöl-jeziride körsetken yétekchiliki
62 Musa peyghemberge chüshürülgen 10 mizan(1)
63 Musa peyghemberge chüshürülgen 10 mizan (2)
64 Musa peyghemberge chüshürülgen 10 mizan (3)
65 Musa peyghemberge chüshürülgen 10 mizan (4)
66 Rohaniylargha chüshürülgen mizan
67 Ibadetxana heqqidiki mizan
68 Perz taxtisining Musa peyghemberge qaytidin bérilishi
69 Ibadet chédiri(1)
70 Ibadet chédiri(2)
71 Ibadet chédiri(3)
72 “Misirdin Chiqish”tin Xulase
73 Chöl-jeziridiki hayat_Itaetmensizlikning aqiwiti
74 Musa peyghemberning wapat bolushi
75 Yeshur peyghember
76 we gheyretlik ayal-Rahab
77 Achközlükning aqiwiti
78 Yeshur peyghemberning nesihiti
79 Xudani untughan ewladlar
80 Insandiki erkin irade
81 Xudaning ixlasmenlerge béridighan hediyisi_ Rut
82 Tiliseng Tapisen_Hannaning duasi
83 Samuel peyghember_Xuda bizge söz qilidu.
84 Xudaning insan qelbidiki orni
85 Butpereslik we uning aqiwiti
86 Imansizliqning aqiwiti
87 Dawut peyghember(1)_ Shahliqqa teyinlinishi
88 Dawut peyghember(2)
89 Dawut peyghember(3)_ Xudani mazaq qilishning aqiwiti
90 Dawut peyghember(4)-reqibige méhrbanliq körsitish
91 Dawut peyghember(5)
92 Dawut Peyghember(6)_ Gunah ötküzüshi
93 Dawut peyghemberning oghli_Sulaymanning eqil parasiti
94 Sulayman padisha we Shibaning xanishi

Hayat chirighi

image

Hayat chirighi namliq bu piragiramimiz bolsa, Hudaning kalami- injilni üginidighan, ayetlerning menisi üstide tepsili izdinidighan piragirammidur. Muqeddes kitap: « Iman- Hudaning kalamini anglashtin kélidu. » -dep teripleydu. Eger siz yaratquqimizni xursen qilidighan ene shu iman igisidin bolushni xalisingiz, qéni biz bilen birge izden’geysiz.

ümüt yultuzliri

image

Ümit yultuzliri namliq bu piragiramimiz bolsa,Eysa Mesih étiqadidiki ümidwar hayatni teripleydighan piragiramma bolup, bu piragirammida biz adettiki kishilerning adettin sirt bolghan étiqat guwaliqliridin sizni xewerdar qilmaqchimiz. Eger siz Eysa Mesihning sizning hayatingizda körsiteleydighan möjizilirdin xewerdar bolushni xalisingiz, choqum pursetni qoldin bermey piragirammimizgha qedem teshrip qilghaysiz.

Ibretlik hikayiler

image

Ibretlik hékayiler namliq bu piragiramimiz bolsa: hékaye hem chöchekler arqiliq, yaratquchimizning heqiqet- hayat prinsiplirini chüshendüridighan piragirammidur.

Rebni medhiyleyli

image

Rebni medhiyleyli namliq bu piragiramimiz bolsa, naxsha muzikilar arqiliq yaratquchimizning hozurigha qedem qoyup, qelbimizdin urghup chiqqan teshekkürlirimizni yaratquchimizgha yetküzidighan, uning immet rehmetlirini, méhri muhebbitini küylep, uning namini ulughlaydighan, uninggha dua- tilawet qilidighan piragiramma bolup, eger siz yaratquchimizning huzuridin kélidighan xursenlik, shat-xoramliqning lezzitini tétimaqchi bolsingiz, qéni mana bu piragirammimizgha qedem teshrip qilip körgeysiz.

Qurbanliq

image 

Hidayet Nurini IzdeshQiyamet Kunining Alamiti

22 Xuda ademlerni ularning Eysa Mesihke bolghan étiqadi arqiliq heqqaniy adem dep jakarlaydu. Xuda Eysa Mesihke étiqad qilghan hemme ademge shundaq muamile qilidu, bu yerde ayrimichiliq yoqtur. 23 Chünki, hemme adem gunah sadir qilip, Xudaning insanlarni yaratqanda ata qilghan shan-sheripidin mehrum qalghan. 24 Lékin, Xuda bizge méhir-shepqet körsitip, bizni bedelsiz halda heqqaniy adem dep jakarlidi. Bu, Eysa Mesih arqiliq emelge ashuruldi. Chünki, U bizni gunahning qulluqidin azad qildi. 25 Xuda insanlarning gunahlirining kechürüm qilinishi üchün, ularni jazalashning ornigha, Eysa Mesihni qurban bolushqa ewetip berdi. Eysa Mesihning kréstte aqquzghan qéni arqiliqla, Xuda Eysa Mesihke étiqad qilghanlarni özi bilen yarashturdi. Xuda Eysa Mesihni qurban bolushqa ewetish bilen, özining burunqi zamandiki kishilerning gunahlirigha sewr-taqetlik bolup, ularni derhal jazalimighanliqining adilliq ikenlikini körsetti. Chünki, Eysa Mesih ularningmu gunahliri üchün qurban boldi. 26 Mana hazirmu Xuda yene özining adilliqini körsitiwatidu. Chünki, insanlar gunahkar bolsimu, Eysa Mesihke étiqad qilghanliqi üchün, Xuda ularni yenila adilliq bilen kechüridu.

Rimliqlargha yézilghan xet, 3- bap 22-26 ayetler

Qisqa Dolqun

Töwendiki oxshimighan waqit, oxshimighan orunda, oxshimighan mezmunlarda anglitish bérimiz.

1

Waqti: Düshenbidin Jümegiche, her küni shinjang waqti 18.00din 18.30 giche Orni : qisqa dolqun 19m 15565khz.

2

Waqti :Düshenbidin Jümegiche, her küni shinjang waqti 16.30 din 17.00 giche . Orni : qisqa dolqun 25m 11935khz.

3

Waqti : Düshenbidin Jümegiche, her küni shinjang waqti :22.15 tin 22.45 kiche. Orni : am 1467

4

Waqti : her küni shinjang waqti 20.00 din 20.30 kiche. Orni : qisqa dolqun 31m 95000khz

Xet sandughi

Eger sizning piragiramimizning mezmunigha ait bolamdu, yaki heqiqet yolida Xuda yolida izdinish jeryanida bolamdu, soraydighan soaliringiz, duchkelgen mesililiringiz bolsa, bizni töwendiki adris boyiche xewerdar qilsingiz, biz siz bilen birlikte izdinishni, dua tileklirimizde sizni yöleshni chin könglimizdin xalaymiz. Ésingizde bolsun---siz Xuda üchün bibaha qimmetliktursiz, biz üchünmu shundaq!. Adrisimiz:

info@yengihayat.org

Xush Xewer

Yengi hayat

Qedirlik mihman, yéqinda tor békitimizni kéngeytip “yengihayat.org” namliq yéngi bir tor békiti qurup chiqtuq. Uningda Muqeddes Kitaptiki tallanmilarning yazmisi we ünge élingini, kinolar, heqiqet we Xuda yoligha ait yézilghan kitaplar, guwanamilar, medhiye naxshiliri qatarliq nurghun mezmunlar bar. Qéni mana bu tor békitimizgimu merhemet!

Yengihayat.org
Your mobile device may not support audio and video on this website unless it supports Adobe Flash Player. Instead, please use a computer to see the video or listen to the audio.